โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

วันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิต จัดขึ้น ณ ห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ ขั้น 3 อาคาร 1 วิทยาเขตสุพรรณบุรี