อาจารย์

a_จงรัก
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร
รักษาการรองผู้อำนวยการ(บริหาร)

น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รักษาการรองผู้อำนวยการ(วิชาการ)

ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
อาจารย์

a_saowakhon
น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์

น.ส.วัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์

ดร.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์

น.ส.สิริกานต์ ทองพูน
อาจารย์

ดร.วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
อาจารย์

ดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์

ดร.อาทิตยา หิตการุญ
อาจารย์

ผศ.ดร.ร่มเกล้า ศิลธรรม
อาจารย์

ดร.คเณศ ภักดีภักดิ์
อาจารย์
. .

ปรับปรุงวันที่ 24 มีนาคม 2566