ประวัติคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี

   ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ดำเนินการให้บริการในการจัดการเรียนการสอน การให้บริการทางวิชาการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเป็นรูปธรรม และด้วยบริบทของการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานะภาพทางเศรษฐกิจสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปี พ.ศ. 2563 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์) จึงได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี (รศ. ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์) เข้าดำเนินการวางแผนงานเพื่อการปรับเปลี่ยน (Transformation) การบริหารและการจัดการเพื่อการเรียนรู้ วิจัย และบริการทางวิชาการ โดยมุ่งหวังให้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานใหม่ที่มีภารกิจตอบสนองการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ภาคตะวันตก (Central-Western Economic Corridor: CWEC) ซึ่งกำหนดให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำด้านเกษตรอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมไฮเทคมูลค่าสูง เชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ รวมถึงเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

   ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ได้มีมติให้ปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็น “สำนักงานเขตบริหารการเรียนรู้พื้นที่สุพรรณบุรี” และจัดตั้ง “คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี” โดยเน้นการดำเนินงานภายใต้การบูรณาการทรัพยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนเข้าไว้ด้วยกัน

   “คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี” จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ออกประกาศเมื่อวันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดตั้งคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานระดับคณะ ให้แบ่งหน่วยงานภายในคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีเป็น ๓ ภาควิชา ดังนี้
  (๑) ภาควิชาการจัดการธุรกิจบริการ
  (๒) ภาควิชาการจัดการสุขภาพ
  (๓) ภาควิชาการจัดการการเกษตร

โดยคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนที่จังหวัดสุพรรณบุรี

   ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๒๔๔/๒๕๖๗ เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการตัดโอนตำแหน่งอาจารย์รวม ๑๔ อัตรา นักวิจัยปฏิบัติการ ๑ อัตรา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ๑ อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ๑ อัตรา รวมการตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ๑๗ อัตรา และ คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ๒๔๕/๒๕๖๗ เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ โดยการตัดโอนตำแหน่งอาจารย์ ๑ อัตรา มาสังกัดคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี ดังนั้นอัตรากำลังของคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี รวมทั้งหมด ๑๘ อัตรา นับเป็นจุดเริ่มต้นในการดำเนินงานของคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 

deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023 deneme bonusu veren siteler 2023
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net