หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ
Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)

ชื่อปริญญา ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

ชื่อย่อ : บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ)

ชื่อเต็ม : Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry Management)

ชื่อย่อ : B.B.A. (Hospitality Industry Management)

ดาวน์โหลด : รายละเอียดหลักสูตร

วัตถุประสงค์

จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ผลักดันให้มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจและการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั้น ทำให้หน่วยงานและผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เช่นเดียวกันกับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันสูง

ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องกำหนดนโยบายและมาตรการ ที่เป็นมาตรฐานสากล เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจ โรงแรม ธุรกิจภัตตาคารร้านอาหาร ธุรกิจร้านค้าของที่ระลึก ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจบันเทิงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพ ดังนั้น การผลิตกำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะสูงทางด้านการจัดการในธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริการกับนานาชาติ ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงานให้ชุมชนในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง
ทางโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและศักยภาพของการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตว่าสามารถเข้ามา มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการบริเวณภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และระดับประเทศ โดยมุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว ตลอดจน เสริมสร้างจิตสำนึกและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รวมถึงแนวคิดในการวางแผนและ การจัดการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

ภารกิจ

สร้างและพัฒนาบุคลากรและองค์กรท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกและภาคกลางตอนบน ให้มีภูมิปัญญา มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นและมหาวิทยาลัย (วิทยาเขต) อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางตอนบน และพื้นที่ใกล้เคียงในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคง

ระบบการศึกษา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้ระบบการศึกษาตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์อันจะบังเกิดขึ้นแก่นิสิตเป็นสำคัญดังนี้ คือ

  1. การแบ่งระยะเวลาการศึกษาเป็นทวิภาค (Semester System)

ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา (semester) คือ ภาคต้น และภาคปลาย เป็นภาคการศึกษาปกติ ในภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อน (summer session) เป็นภาคการศึกษาไม่บังคับเพิ่มขึ้นอีก 1 ภาคการศึกษา มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 6 สัปดาห์ โดยจัดชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจใคร่เรียนรู้ได้ศึกษาเพิ่มเติมอีกด้วย

  1. การวัดปริมาณการศึกษาประจำกระบวนรายวิชาเป็นหน่วยกิต (Credit System)

มหาวิทยาลัยจัดเนื้อหาวิชาที่จะสอนออกเป็นรายวิชา (Course) และกำหนดปริมาณการศึกษา หรือน้ำหนักรายวิชาเป็นหน่วยกิต (Credit) การกำหนดจำนวนหน่วยกิต ถือหลักว่ารายวิชาใดที่ใช้เวลาบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษาปกติ ให้ถือว่ามีค่าเป็น 1 หน่วยกิต หรือรายวิชาใดที่ใช้เวลาการศึกษาในการปฏิบัติทดลอง 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในภาคการศึกษาปกติ มีค่าเป็น 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์