โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 โดยในงานรศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกล่าวเปิดงาน มีผู้ร่วมสัมนา ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุลผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัยคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเฉลิมชาติ

Read more

เทคนิคการนำเที่ยวในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนำเที่ยว

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเที่ยวในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนำเที่ยว” ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทาง Cisco webex https://ku-edu.webex.com/meet/montri.su

Read more

การใช้งาน ระบบ KU ISEA

          ขอขอบคุณ คุณณัฐพร แซ่คู และคุณภานุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบ KU

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข กิจกรรมหลัก อาสาประชารัฐ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี”

Read more

อบรม “การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนิสิต และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน”

          ภาพบรรยากาศการอบรม “การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนิสิต และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562  

Read more

อบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google form

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google form ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศ  

Read more

การฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies

          ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

รายชื่อผู้เข้าอบรม

          แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies” วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies

          ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560  

Read more