โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 โดยในงานรศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีกล่าวเปิดงาน มีผู้ร่วมสัมนา ประกอบด้วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุลผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัยคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลารองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายเฉลิมชาติ

Read more

เทคนิคการนำเที่ยวในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนำเที่ยว

ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการนำเที่ยวในต่างประเทศและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพนำเที่ยว” ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 13.00-16.00 น. ทาง Cisco webex https://ku-edu.webex.com/meet/montri.su

Read more

การใช้งาน ระบบ KU ISEA

          ขอขอบคุณ คุณณัฐพร แซ่คู และคุณภานุวัฒน์ บุญชัยกมลอากร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จาก สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้งาน ระบบ KU

Read more

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เอื้อเฟื้อสถานที่เพื่อจัดโครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข กิจกรรมหลัก อาสาประชารัฐ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี”

Read more

อบรม “การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนิสิต และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน”

          ภาพบรรยากาศการอบรม “การเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในโครงการกิจกรรมนิสิต และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วันที่ 5 มิถุนายน 2562 [foogallery

Read more

อบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google form

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการอบรม การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย google form ที่ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศ   [foogallery id=”3709″]

Read more

การฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies

          ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561 โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

รายชื่อผู้เข้าอบรม

          แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies” วันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร

Read more

การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies

          ขอเชิญร่วมการฝึกอบรม การออกแบบการเรียนการสอนโดยการใช้ Mobile Technologies ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2561           สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 [foogallery id=”1370″]  

Read more