งานประกันคุณภาพ
 
   การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
 
   ห้องสมุดอิเล็กโทรนิคส์
   แผนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี
   ดาวน์โหลดเอกสาร-คำร้องทั่วไป
   Certificate Services
   M@xLearn KU
   หอพักเอกชน
 

UNSEEN นนทรีสุพรรณ
Atomium in renovation Alpinists on the atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium
Night view of the Atomium Night view of the Atomium 

   

 
     
   
 
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
98 หมู่ 11 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150
โทรศัพท์ : 0-3552-1260 หรือ 02 942 8500-11 ต่อ 622919

สำนักงานประสานงาน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900