บุคลากร

a_จงรัก
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รักษาการผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

ดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร
รักษาการรองผู้อำนวยการ(บริหาร)

น.ส.ปรางฉาย ปรัตคจริยา รักษาการรองผู้อำนวยการ(วิชาการ)

น.ส.ยุวดี เกตุมณี
เลขานุการสำนักงาน

ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
ดร.สิริลักษณ์ พิชัยณรงค์
อาจารย์

a_saowakhon
น.ส.เสาวคนธ์ บุญสมธป
อาจารย์

น.ส.วัสราภรณ์ ละนิล
อาจารย์

ดร.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
อาจารย์

น.ส.สิริกานต์ ทองพูน
อาจารย์

ดร.วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ
อาจารย์

ดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์
อาจารย์

ดร.อาทิตยา หิตการุญ
อาจารย์

ดร.ร่มเกล้า ศิลธรรม
อาจารย์

ดร.คเณศ ภักดีภักดิ์
อาจารย์

น.ส.ศศิธร ยติรัตนกัญญา
นักวิชาการศึกษา

นายพูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สาวิตรี ทองไทย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายกันตภัค ยศวิชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

นายปณิธาน จิยะจันทน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายอนุชา มณีอินทร์
พนักงานทั่วไป

น.ส.ภคปภา อ่ำสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นธกฤต วุฒิกาญจนาวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.จินตนา จำปาเทศ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายมนตรี สุขคง
ช่างไฟฟ้า

น.ส.กัญญ์วรา ลอยประดิษฐ์
นักวิจัย

นายชลนภา วงศ์จันทร์
นักวิชาการเกษตร

นางเครือวัลย์ พันธ์ศรี
พนักงานทั่วไป

น.ส.ปวีณา สิมาเลาเต่า
พนักงานทั่วไป

นายสมชาย ปิ่นเกตุ
พนักงานขับรถ

นายสุวัฒน์ สุขพินิจ
คนสวน

นายอุณรุจ จุลโพธิ์
พนักงานขับรถ

นายสมพงษ์ คนทน
คนสวน

นายกมลเทพ บุญเขตร์
พนักงานทั่วไป
. .

ปรับปรุงวันที่ 12 มกราคม 2566