บริการบุคลากร

 

 

ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
 ui  บันทึกข้อความขอสอนเพิ่มเติม  ui  บันทึกขอสอนชดเชยในวันหยุด  ui  บันทึกงดสอนและสอนชดเชย
แบบฟอร์มต่างๆ
 ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง SBC  ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง HTM
 ui KU PowerPoint Template  ui KU RUN
 ui แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร  ui แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพผลงานวิชาการ new  ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ new
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
 ui สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ui สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราวจำนวนมาก เพื่องานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม