บริการบุคลากร

 

ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์
 ui  บันทึกข้อความขอสอนเพิ่มเติม  ui  บันทึกขอสอนชดเชยในวันหยุด  ui  บันทึกงดสอนและสอนชดเชย
แบบฟอร์มต่างๆ
 ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง SBC  ui แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทาง HTM
 ui KU PowerPoint Template  ui แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
 ui แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีธนาคาร  ui แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
 ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 2566 new  ui ใบสมัครขอรับเงินสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิชาการ 2566 new
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
 ui สำหรับอาจารย์พิเศษ/ ลูกจ้างหน่วยงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ui สำหรับผู้ใช้งานชั่วคราวจำนวนมาก เพื่องานประชุมวิชาการ/งานฝึกอบรม