บริการนิสิต

 

download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2566
ระบบงานออนไลน์
 ui ขอใช้รถออนไลน์  ui ขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์   ui แจ้งซ่อมออนไลน์ 
 ui ขอใช้บริการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบออนไลน์ 
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 ui ใบมอบตัวนิสิต  ui ระเบียนประวัตินิสิต
 ui แบบคำร้องทั่วไป  ui แบบคำร้อง ลาป่วย ลากิจ
 ui แบบลงทะเบียนเรียน  ui แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
 ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui แบบบันทึกแผนการเรียนนิสิต HTM  ui หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนิสิตเข้าฝึกงาน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
new
 ui ตรวจสอบรายวิชาเรียน รหัส 63  ui หนังสือขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์ทำรายงาน
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
new
ใบแนบเบิก
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ(ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ)
ประกาศ, เอกสาร
 ui รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับนิสิตฝึกงาน ui แผนการศึกษา รหัส 60
 ui ปกรายงานการปฏิบัติการฝึกงาน ui แผนการศึกษา รหัส 61
 ui ตรวจสอบ รายวิชาเรียนนิสิตรหัส 60 ui แผนการศึกษา รหัส 62
ui KU PowerPoint Template ui แผนการศึกษา รหัส 63
ประมวลการสอน ปีการศึกษา 2565
 ui    ui