บริการนิสิต

 

download ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
ระบบงานออนไลน์
 ui ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์   ui ระบบขอใช้อาคาร/ห้องเรียนออนไลน์ 
แบบคำขอมีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี / ขอรหัสผ่านใหม่ แยกตามประเภทผู้ใช้งาน
 ui สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีข้อมูลอยู่ที่กองการเจ้าหน้าที่
แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
 ui ใบมอบตัวนิสิต  ui ระเบียนประวัตินิสิต
 ui แบบคำร้องทั่วไป  ui แบบคำร้อง ลาป่วย ลากิจ
 ui แบบลงทะเบียนเรียน  ui แบบขอเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียน
 ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui แบบคำร้องขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ  ui คำร้องขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคพิเศษ
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา (ภาคพิเศษ)  ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคฤดูร้อน (ภาคปกติ)
 ui ใบแนบเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ(ภาคปกติ) new
 ui แบบบันทึกแผนการเรียนนิสิต HTM  ui คำร้องทั่วไป-ฝึกงาน  new
ประกาศ, เอกสาร
 ui ตารางเรียน2563 ภาคต้น   ui แผนการศึกษา รหัส 60
 ui ปฏิทินการศึกษา2563 ภาคต้น   ui แผนการศึกษา รหัส 61
 ui ปกรายงานการปฏิบัติการฝึกงาน  ui แผนการศึกษา รหัส 62
 ui KU PowerPoint Template  ui แผนการศึกษา รหัส 63
 ui ตรวจสอบ รายวิชาเรียนนิสิตรหัส 60  ui รายชื่อสถานประกอบการ สำหรับนิสิตฝึกงาน
ประมวลการสอน ปีการศึกษา 2562 เทอมปลาย
 ui    ui