หลักสูตร WiNS

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้เข้าร่วมหลักสูตร WiNS หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ได้นำวงดนตรี Not Full Band

Read more

โครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี จัดโครงการแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ โดยมีการแสดงดนตรีและ cover dance ของนิสิต มก.สุพรรณบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.อนุศักดิ์ คงมาลัย

Read more

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาบริหารการเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 ตุลาคม 2566 ตามวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี อาคาร 2 (สารสนเทศ) ชั้น

Read more

ดนตรีและชมรม cover dance

ผู้ชมเต็มที่นั่ง !!!! ชมดนตรีและชมรม cover dance มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ขึ้นแสดงบนเวทีการแสดงกลาง ณ งานประเพณีทิ้งกระจาด เจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ประจำปี 2566

Read more

เปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีทิ้งกระจาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย กับชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีมาเป็นเวลายาวนานทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี นำโดย

Read more

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี จัดโครงการให้ความรู้ในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 บุคลากร และคณาจารย์ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทดลองปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในภาวะต่างๆ ตามฐานที่ตั้งไว้

Read more

บริจาค โลหิต ดวงตาและอวัยวะ

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ณ

Read more

การป้องกันอัคคีภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย” ให้กับนิสิต KU 83 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณทีมวิทยากรจาก กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

Read more

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนสถานะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและการจัดตั้งคณะวิชาใหม่

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการ “สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนสถานะโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีและการจัดตั้งคณะวิชาใหม่”โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.วินัย อาจคงหาญ รศ.ดร.กัญจนา

Read more

ระบบฐานประวัติผู้สำเร็จการศึกษา

// ประกาศ // ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2565 สามารถขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่ 21 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ได้ที่ url https://jobsurvey.ku.ac.th/main/2565/

Read more