ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร โดยกำหนดวันสาธิตการสอนและการสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต

วันที่ 17 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว พร้อมทั้งมอบเหรียญรางวัลเรียนดีแก่นิสิต จัดขึ้น ณ ห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ ขั้น 3 อาคาร 1 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Read more

ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่

ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ฝึกปฏิบิติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถานที่ ณ ไร่กุสุมารีสอร์ท จังหวัดสระบุรี” เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 นำโดยนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ภายใต้การควบคุมของ ดร. คเณศ ภักดีภักดิ์ และ ดร.ชัญญา

Read more

รับสมัครนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

เริ่มแล้ววววววว เปิดรับสมัคร TCAS 2 โควตา ทุกโครงการ รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ. – 22 มี.ค. 66(บางเขน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการชลประทาน) เว็บไซต์ https://admission.ku.ac.thเลือกสมัครได้คนละ 1 โครงการ

Read more

รับสมัครอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รับสมัครอาจารย์สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตกหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วุฒิปริญญาเอกและปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา          สมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 เมษายน

Read more

ทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ในรายวิชามัคคุเทศก์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นิสิตหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยได้เรียนเชิญคุณนิรุตต์ โลหะรังสี (นิรุตต์ แฟนพันธุ์แท้) มัคคุเทศก์อาชีพผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นวิทยากร

Read more

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) รับสมัครวันนี้ ถึง 10 เมษายน 2566 ณ สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี สอบถามโทร 08 1804

Read more

ชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 45 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต” ณ ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี

Read more

การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้เรียนเชิญดร.ญาณวิธ นราแย้ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการตลาดบริการ ได้มาบรรยายพิเศษในรายวิชา 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม หัวข้อ “การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นิสิตได้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมอย่างมีมาตรฐานระดับสากล

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากรั้วเกษตรศาสตร 80 ปี

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร และอ.วัสราภรณ์ ละนิล นำนิสิตชั้นปีที่4 จำนวน 5 คน หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ ใน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากรั้วเกษตรศาสตร 80 ปี สู่รั้วโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี” ณ

Read more