ปรัชญาและปณิธาน

ku04

ปรัชญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา พัฒนาและถ่ายโยงความรู้ไปสู่ภูมิภาค ให้มีความเพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม เป็นแกนนำในการระดมและผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทาง สืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ