ทุนการศึกษา

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทุนการศึกษา สำหรับนิสิต ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีความประพฤติดีมีความเอาใจใส่ในการศึกษามีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่จะสำเร็จการศึกษาได้และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่เจ้าของทุนระบุ ทุนการศึกษามีทุนใดบ้าง อ่านรายละเอียดได้ด้านล่างครับ หรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต

1. ทุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 1. ทุนการศึกษาประเภทจ่ายขาด เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบให้เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษามูลค่าทุนละ 10,000 – 72,000 ต่อปีการศึกษา
  1. ทุนการศึกษาประเภทดอกผล เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับจัดสรรเป็นทุนแก่นิสิตในแต่ละปีตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่เจ้าของทุนระบุมูลค่าทุนละ 5,000 บาทขึ้นไป ต่อปีการศึกษา
  1. ทุนการศึกษาประเภทงานตอบแทน เป็นทุนการศึกษาที่ผู้มีจิตศรัทธา เช่น บริษัทมูลนิธิห้างร้านสมาคมบุคคลทั่วไปมอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อนำดอกผลที่ได้รับมาไว้สำหรับจัดสรรเป็นทุนปฏิบัติงานตอบแทนของนิสิตเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติของผู้นิสิตผู้ขอรับทุน

 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี
 2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อใช้จ่ายทางการศึกษา
 3. มีผลการเรียนอยู่ในระดับที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้หรือตามเกณฑ์ที่ทุนการศึกษาระบุไว้
 4. มีความประพฤติดี ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลงโทษทางวินัยนิสิต
 5. มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่ทุนการศึกษานั้น ๆ ระบุไว้

2. ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ระดับ ปริญญาตรี
ประเภท ต่อเนื่อง
มูลค่าทุน/ปี 36,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย
 2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1
 4.  ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป
 5. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 6. มีความประพฤติดี
 7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้

เกณฑ์ในการคัดเลือก คณะคัดเลือกนิสิตเบื้องต้น

3. ทุนภูมิพล

ระดับ ปริญญาตรี
ประเภท สมัครรับทุนปีต่อปี
มูลค่าทุน/ปี 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

 1. เป็นนิสิตที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในชั้นปีที่ 2 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 4 ปี และชั้นปีที่ 3 ของคณะที่มีหลักสูตรการศึกษา 5 ปีขึ้นไป
 2. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เหมาะสมแก่การเป็นนิสิตตัวอย่าง ไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนและไม่เคยต้องโทษทางวินัยนิสิตใดๆ

เกณฑ์ในการคัดเลือก ทางคณะจะดำเนินคัดเลือกจากคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด 3 อันดับ

4.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

5. ทุน 5 A

หมายเหตุ
ไม่ใช่การเรียนฟรีหนึ่งเทอม แต่จะทำให้เราได้รับ ‘การยกเว้นค่าหน่วยกิต’ ซึ่งแล้วแต่คณะว่ากำหนดไว้ที่ เท่าไหร่ เช่น ค่าเทอมเทอมละ 12,900 บาท ในจำนวนนี้จะมีค่าหน่วยกิตอยู่ที่ 4,400 บาท เท่ากับว่าถ้าเราได้ 5A เราจะจ่ายค่าเทอมแค่ 8,500 บาท