ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยแนะแนวการศึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และแนะนำทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี