ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยแนะแนวการศึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร และแนะนำทุนการศึกษาต่างๆ แก่นักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา หมู่ 17 ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี