ประกาศผลคัดเลือกบุคคล

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร