ซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมี รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯ เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร