การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2565 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ นำโดย ดร.ชัญญา อินทร์ประสิทธิ์ ดร.อาทิตยา หิตการุญ และดร.คเณศ ภักดีภักดิ์ ได้นำนิสิตที่ลงเรียนรายวิชาการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการ ฝึกปฏิบัติการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนอกสถาน ณ สีดารีสอร์ทย