ทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ในรายวิชามัคคุเทศก์ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะวิชาชีพมัคคุเทศก์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่นิสิตหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ โดยได้เรียนเชิญคุณนิรุตต์ โลหะรังสี (นิรุตต์ แฟนพันธุ์แท้) มัคคุเทศก์อาชีพผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาเป็นวิทยากร