ชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบางปลาม้า ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 45 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมนิทรรศการ “ข้าวคือชีวิต” ณ ชั้น 2 อาคาร 2 วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ ทำหน้าที่นำชมนิทรรศการ กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน