การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ได้เรียนเชิญดร.ญาณวิธ นราแย้ม ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการตลาดบริการ ได้มาบรรยายพิเศษในรายวิชา 03763373 การจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม หัวข้อ “การตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรม” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้นิสิตได้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับการจัดการงานเทศกาลและงานมหกรรมอย่างมีมาตรฐานระดับสากล