โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากรั้วเกษตรศาสตร 80 ปี

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 อ.ดร.ปิยะภาคย์ ภูมิภมร และอ.วัสราภรณ์ ละนิล นำนิสิตชั้นปีที่4 จำนวน 5 คน หลักสูตรอุตสาหกรรมบริการ เข้าร่วมกิจกรรมจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการอาหารท้องถิ่นและนานาชาติ ใน “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้จากรั้วเกษตรศาสตร 80 ปี สู่รั้วโรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี” ณ โรงเรียนอู่ทอง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 63 คน