ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผลคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร