อธิการบดี พบผู้บริหารและบุคลากร

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฯ รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้ต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะผู้บริหารกองบริหารยุทธศาสตร์ ในโครงการอธิการบดี พบผู้บริหารและบุคลากร ของส่วนงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยได้มอบนโยบาย และแนวทางการพัฒนาโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดขึ้นที่ห้องเทเลคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 3 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี