ประกาศผลการสอบ นักวิชาการเกษตร

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร