สัมนา การขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

วันที่ 30 พ.ค.66 ที่ห้องประชุม 1315 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรีคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภานายอนุศักดิ์ คงมาลัย รองประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานเปิดเวทีเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม : กรณีศึกษาสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเป็นเวทีในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และสื่อสารให้กับผู้ที่มีความรับผิดชอบ ด้านสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ต้นแบบ ได้แก่ ตำบลจรเข้ใหญ่ ตำบลองครักษ์ ตำบลตะคำ ตำบลสาลีและตำบลกฤษณา ได้รับทราบถึงความสำคัญและ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานสู่ความสำเร็จในการเป็นต้นแบบด้านการสื่อสารสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรน้ำ โดยผู้ร่วมงานสัมนาประกอบ นายธีระยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา นายสรชัด สุจิตต์ ว่าที่ สส.สุพรรณบุรีดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศ(สสน.) นายสายชล ปัญญชิต อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มศว. รศ.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดี ฯกล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยตัวแทนชุมชนและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก