โครงการสัมนาบุคลากร ปี 2566

เมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดโครงการสัมนาบุคลากร ปี 2566 โดยได้นำบุคลากรของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานแนวท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อมสี การเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ