พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นิสิตโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี จำนวน 4 คน เข้ารับทุนการศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในงานมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.เป็นประธานในพิธีมอบทุน ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี นิสิตที่รับทุนมีรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางสาวปรมาภรณ์ คุ้มวงษ์ ชั้นปีที่ 2
  2. นางสาวชวัลลักษณ์ นกกลาง ชั้นปีที่2
  3. นางสาวชนาพร แก้วก่ำ ชั้นปีที่3
  4. นางสาวละอองทิพย์ พวงสาโรจน์ ชั้นปีที่3