รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ ห้อง 2303 ชั้น 3 อาคาร 2 (อาคารสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845