แผนการศึกษา นิสิตปริญญาตรี (รหัส 63) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

แผนการศึกษา นิสิตปริญญาตรี (รหัส 63) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

[pdf-embedder url=”http://web.sbc.ku.ac.th/newsupan/wp-content/uploads/2020/07/PlanStudent63.pdf”]