แผนการศึกษา นิสิตปริญญาตรี (รหัส 61)

แผนการศึกษา นิสิตปริญญาตรี (รหัส 61) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว

[pdf-embedder url=”https://sbc.ku.ac.th/wp-content/uploads/2019/07/PlanStudent61.pdf”]