วิสัยทัศน์และภารกิจ

06

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการของภาคกลางตอนล่าง และผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีการคิดและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ นำความรู้ด้านศาสตร์แห่งแผ่นดินไปบูรณาการอย่างมืออาชีพและเป็นสากล
เพื่อนำไปสู่การบริการวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง

2.สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

1.ผลิตบัณฑิตยุคใหม่ ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการด้านศาสตร์แห่งแผ่นดิน
2.สร้างความเชื่อมโยงด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
3.สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและชุมชน
5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ