ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2539 จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดทำโครงการจัดตั้งสาขาหรือวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี และเสนอขอรับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีในขณะนั้น เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศ เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการนี้เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนของชาติ และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) ซึ่งมีเป้าหมายจะขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีหนังสือถึงทบวงมหาวิทยาลัยขอให้ช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยได้เสนอโครงการจัดตั้งสาขาหรือวิทยาเขตมหาวิทยาลัยในจังหวัดสุพรรณบุรี ให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พิจารณาเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่อง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2539 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 ได้มีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตในจังหวัดสุพรรณบุรี และยินดีรับเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าของเรื่อง และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินการ ภายใต้มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติหลักการขยายวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยของรัฐใน ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539

เดือนมกราคม 2540 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของมหาวิทยาลัยและจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อดำเนินการจัดหา สถานที่จัดตั้งวิทยาเขต และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีขึ้น ชุดหนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม 2540 ทำหน้าที่วางแผน บริหาร ประสานงาน และติดตามการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งฯ

bonus veren siteler
deneme bonusu
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
deneme bonusu veren siteler hangileri
deneme bonusu
Porn sites

casino siteleri

tuzla escort maltepe escort ataşehir escort kadıköy escort anadolu yakası escort ataşehir escort pendik escort kurtköy escort kartal escort kadıköy escort maltepe escort kartal escort deneme bonusu escort bayan ataşehir escort
pendik escort ümraniye escort
accidentcar.net
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler
hdfilmcehennemi
ankara escort