วัตถุประสงค์

ku05

  • เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการกระจายโอกาสการศึกษา ระดับอุดมศึกษาสู่ภูมิภาค
  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิติศาสตร์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
  • เพื่อพัฒนากำลังคนในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและ บริเวณใกล้เคียง โดยเน้นการให้บริการด้านการเรียนการสอนในระดับปริญญาและหลักสูตรระยะสั้น รวมทั้งฝึกอบรมวิชาชีพในด้านต่างๆ
  • เพื่อดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิชาการ และให้บริการวิชาการด้านต่างๆ ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง
  • เพื่อเป็นแหล่งให้บริการสาธารณสุข รวมทั้งการเผยแพร่วิทยาการ และให้บริการทางวิชาการแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันตก-ภาคกลางตอนบน
  • เพื่อศึกษาและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนภาษาถิ่นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ
  • เพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จัดการศึกษาในมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับการพัฒนาสังคมไทย