อัตราค่าธรรมเนียมการใช้สถานที่

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม
การใช้สถานที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย ห้องเรียน ห้องพัก
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดาวน์โหลดใบประกาศ