โครงการขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมวินัยจราจร

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยและส่งเสริมวินัยจราจร 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง จัดขึ้น ณ ห้อง 1315 ชั้น 3 อาคาร 1 (อาคารอเนกประสงค์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี