ประกาศ ผลการคัดเลือกอาจารย์

ประกาศโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างและแต่งตั้งเข้าปฎิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยกำหนดให้รายงานตัวได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 1 กรกฎาคม 2565 ในเวลาราชการ ณ สำนักงาน ชั้น 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี หากพ้นกำหนดนี้แล้วไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์