ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตําแหน่งอาจารย์

  • สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

กําหนดสอบวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลข 081-804-2845

  • สาขาการสอนภาษาอังกฤษหรือภาษาศาสตร์ด้านภาษาตะวันตก
    ** ไม่มีผู้สมัคร **