ทุนเรียนดี “ทุนภูมิพล”

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ผู้ได้รับทุนพระราชทาน ทุนเรียนดี “ทุนภูมิพล” ประจำปีการศึกษา 2563