ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.สาวิตรี ทองไทย นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ 65 :ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565