โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการสร้างมูลค่าเพิ่มข้าว
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 โดยในงาน
รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
กล่าวเปิดงาน

มีผู้ร่วมสัมนา ประกอบด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ คงศิลา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายเฉลิมชาติ ฤาชัยคาม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา
ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (ราเฮียใช้)

นางบังอร ธรรมสามิสรณ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

และกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้