มก.สุพรรณ ร่วมแสดงผลงาน U2T

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จังหวัดสุพรรณบุรีจัดแถลงยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงแรมสองพันบุรี
ในการนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุพรรณบุรี ได้ร่วมแสดงผลงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) และโครงการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับและฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังภาวะโควิด ในพื้นที่ชุมชนเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ และคณาจารย์ ร่วมแสดงผลงาน ได้แก่ อ. สิริกานต์ ทองพูน , อ.เสาวคนธ์ บุญสมธป , อ.ดร.วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ และ อ.พูนศักดิ์ ทิพย์ศิริ