สัมมนากลุ่มเกษตรกร

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 🔺รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน)🔺 ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม (นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ)🔺และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป)🔺 เปิดการสัมมนากลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมใหญ่ มก. สุพรรณบุรี โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี มก. (รศ. ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์) ให้การต้อนรับ🌺