อบรมการตลาดออนไลน์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) คลัสเตอร์ 6 สุพรรณบุรี U2T โดยตำบลท่าระหัด และตำบลตะค่าได้ร่วมกันจัดโครงการอบรมการตลาดออนไลน์ และเทคนิคการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้แก่ประชาชน จัดขึ้น ณ ห้องประชุม เทเลคอนเฟอเร็นซ์ ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์