รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี KU-TCAS64 รอบที่ 1 Portfolio เปิดรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคปกติ ค่าเทอมเหมาจ่าย 12,900 บาท โดยเรียนที่วิทยาเขตสุพรรณบุรีตลอดหลักสูตร เริ่มรับสมัครรอบ 1 วันที่ 5 ธ.ค 63 – 10 ม.ค 64 โทร.0-3552-2946

สมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://admission.ku.ac.th/

 

189